Information om databasenOmfattning
Den Lokalhistoriska Databasen - LoDa - innehåller ett brett material som rör Kirunas historia.
Antingen i form av rena källtexter eller i form av sammanställda presentationer.


Länkar och andra forskningsmaterial
Databasen innehåller även länkar till andra relevanta webbsidor samt hänvisningar till fysiskt material som finns på annan plats. T ex dokumentationsprojekt, böcker och annan litteratur.


Utlagt material är främst:

  • De äldsta kommunala protokollen i Kiruna

  • Förteckning över de utlagda protokollen

  • Den gamla lokaltidningen Norrlandsfoket

  • Hänvisningar till Lapplandssamlingen
    i Kiruna StadsbibliotekFärdigutlagt är de datainskrivna (excerperade) äldsta kommunala och handskrivna protokollen från nuvarande Kiruna kommun, samt dåvarande Jukkasjärvi kommun. Protokollen omfattar tiden cirka 1890-1930. Dvs samhällsbyggarepoken. Även municipala protokoll av senare datum, före 1948 då Kiruna blev stad finns utlagda.

En förteckning över dessa kommunala protokoll finns utlagd som en separat avdelning för att möjliggöra enklare sökning i protokollen.

Norrlandsfolkets tidningsartiklar från utgivningsstarten nov-dec 1925 t om dec 1933 är färdigutlagda. Artiklarna omfattar hela Kiruna kommun, enligt nuvarande kommungränser.
Även lokala annonser har lagts ut som löpande text på motsvarande sätt.
De aktuella artiklarna och annonserna har samlats i dokument som lagts ut datumvis.

Hänvisningar till cirka 2 500 titlar i Kiruna Stadsbiblioteks Lapplandssamling finns också utlagd. Där har dokumenten delats upp i bokstavsordning.


Övrigt utlagt material
I databasen finns även specifikt material som omfattar:

  • Idrottens barndom i hela Kiruna åren 1900 t om 1930

  • Hänvisningar till vissa dokumentationsprojekt
    i Föreningen Kirunas RötterInskrivning
All inskrivning sker manuellt och ordagrant, inkluderande ev korrektur- och stavfel i originalmaterialet.
Annonser tolkas och formuleras som ren text utan annonslayout.
Ord eller tecken som ej kunnat tydas i originaltexten markeras: /oläsligt ord/ respektive: /oläsligt tecken/.
Bomärken i kommunala protokoll markeras: /bomärke/. På samma sätt, med snedstreck framför och bakom, markeras namnteckningar i motsvarande protokoll.
I Idrottsarkivet förekommer utdrag ur originaltexter där utelämnade ord eller stycken markeras med /.../ respektive /---/.
Alla citerade texter i Idrottsarkivet har försetts med citattecken.
Källhänvisningar anges inom parentes efter varje källtext.

Digitala tidningar
Även ett urval av digitala tidningsexemplar ur Norrlandsfolket finns utlagda under menyfliken "Original". Bland annat finns där tidningens allra första ordinarie nummer.
Tidningarna kan lätt läsas och uppförstoras med gratisprogrammet Adobe Reader. Ta fram en sidmeny med bokmärken i programmet så bläddrar du enkelt mellan tidningssidorna i den nedladdade pdf-filen.